Vidaus auditorių asociacijos veikla – daugiau skaidrumo ir aiškumo. Atnaujinti veiklą reglamentuojantys dokumentai

Vidaus auditorių asociacijos veikla – daugiau skaidrumo ir aiškumo. Atnaujinti veiklą reglamentuojantys dokumentai

Vidaus auditorių asociacijos valdyba Naujuosius 2021-uosius metus pradeda atnaujinus/patvirtinus:

  • Strateginį planą 2021 – 2023 metams,
  • Interesų konfliktų valdymo politiką;
  • Privatumo politiką.

Strateginis planas 2021 – 2023 metams

Veikla ir toliau bus vystoma trimis kryptimis:

  • Vykdant profesinį narių švietimą – organizuojant mokymus, diskusijas, konferencijas aktualiomis temomis, vykdant profesinės literatūros/naujausių metodikų sklaidą;
  • Siekiant kuo platesnės vidaus audito profesijos sklaidos – vykdant bendradarbiavimą su mokslo įstaigomis, vidaus audito profesijos žinomumo didinimą skirtinguose sektoriuose, Viešojo sektoriaus vidaus audito kokybės didinimą siekiant tarptautinių vidaus audito profesinės praktikos standartų taikymo, pranešimų publikavimą žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose vidaus audito funkcijos temomis;
  • Skatinant bendradarbiavimą su skirtingomis organizacijomis, IIA padaliniais kitose šalyse, bendravimo skatinimą socialinėse platformose (Facebook ir LinkedIn).

Detaliau: Strateginis planas

 

Interesų konfliktų valdymo politika

Siekiant įgyvendinti gerąsiais praktikas bei užtikrinti tinkamą Asociacijos interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą, nustatyti galimas interesų konfliktų grėsmes ir numatyti priemones joms  išvengti, formuoti korupcijai nepakančią aplinką, didinti narių ir visos visuomenės pasitikėjimą Asociacijos veikla patvirtinta Interesų konfliktų valdymo politika.

Detaliau: Interesų konfliktų valdymo politika

 

Privatumo politika

Siekiant aiškiau pateikti su Asociacijoje tvarkomais duomenimis susijusią informaciją, buvo atnaujinta Privatumo politika, joje atliekant šiuos pakeitimus:

  • Papildyta informacija apie duomenų tvarkymo tikslus ir jų teisėtą pagrindą;
  • Patikslinti asmens duomenų saugojimo terminai;
  • Atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Nuo 2021 m. sausio mėn. apie Asociacijos Privatumo politikos pakeitimus ir/ar papildymus siunteresuotos šalys bus informuojamos paskelbiant atnaujintą Privatumo politiką Vidaus auditorių asociacijos svetainėje www.vaa.lt. Privatumo politikos pakeitimai įsigalios po jų paskelbimo interneto svetainėje.

Detaliau: Privatumo politika

Visus dokumentus vienoje vietoje rasite šioje nuorodoje: Apie VAA.

Pasidalinti