Kvalifikaciniai mokymai

Vidaus auditorių asociacija organizuoja 6 dienų kvalifikacinius vidaus auditorių mokymus, kurie yra rengiami pagal Vidaus auditorių asociacijos valdybos patvirtintą kvalifikacinių vidaus auditorių mokymų programą.

VAA organizuojamų vidaus auditorių mokymų tikslas – padėti suprasti vidaus audito teorijos, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo, valdysenos, vidaus audito planavimo, atlikimo, ataskaitų ruošimo pagrindus tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuose, susipažinti su Tarptautinio vidaus auditorių instituto standartų bei Etikos kodekso reikalavimais ir pasirengti baigiamajam testui.

Mokymų metu dėstomos temos:

  • Tarptautiniai vidaus audito profesinės praktikos standartai ir Etikos kodeksas
  • Kontrolės, rizikų valdymo ir valdysenos sistema
  • Vidaus audito veiklos specifika įvairiuose sektoriuose
  • Vidaus audito veiklos planavimas ir atlikimas
  • Apgavysčių rizika
  • IT auditas
  • Vidaus auditų tipai: veiklos, valdymo, projektų, atitikties ir kiti auditai

Mokymų metu pristatoma teorinė medžiaga, atvejo analizės, atliekamos užduotys grupėse, diskutuojama tarp dalyvių. Temas pristato lektoriai praktikai, savo sričių profesionalai.

Vidaus auditoriaus pažymėjimas

Išklausius kvalifikacinių vidaus auditorių mokymų programą yra laikomas baigiamasis testas. Sėkmingai išlaikius testą, išduodamas kursų baigimo pažymėjimas, kurio įteikimas patvirtina asmens žinias, įgytas mokantis pagal Vidaus auditorių asociacijos valdybos patvirtintą vidaus auditorių mokymo programą, konsultuoti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo klausimais, organizuoti vidaus auditorių grupės, vidaus audito tarnybos veiklą.

Mokymų trukmė: 48 akademinės valandos, 6 darbo dienos, dvi savaites iš eilės po tris dienas nuo antradienio iki ketvirtadienio, nuo 8.30 val. iki 16.30 val.

Testo laikymas: testas laikomas nuotoliniu būdu. Nelankius mokymų – testo laikyti nėra galimybės. Neišlaikius iš pirmo karto, testą galima perlaikyti dar 2 kartus (sumokėjus papildomą mokestį).

Mokymų vieta: nuotoliniu būdu per Zoom platformą.

Mokymų kaina: mokymų ir baigiamojo testo kaina –  800 Eur VAA nariams ir 900 Eur ne nariams.

Testo perlaikymas – 80 Eur VAA nariams ir 90 Eur ne nariams.

Vieta mokymuose garantuojama tik sumokėjus pilną sumą per nurodytą terminą (kitu atveju registracija atšaukiama).

Mokymų kurso medžiaga dalyviams pateikiama po mokymų (metodinė medžiaga atskirai neparduodama).

Mokymų datos 2023 metais:

2023 m. spalio mėn.  10, 11, 12, 17, 18, 19 dienomis.

Baigiamojo testo laikymas – 2023 m. lapkričio mėn. 07 d.

Apmokėjimo tvarka:

Kai gausite mūsų patvirtinimą, jog esate įtraukti į grupės dalyvių sąrašą, kartu pateiksime instrukcijas ir dokumentus reikalingus mokėjimo atlikimui.

Apmokėjimas mokymams turi būti atliktas per 30 k.d. nuo registracijos patvirtinimo dienos (neatlikus mokėjimo per nurodytą terminą registracija bus atšaukta).

Jei registracijos dieną iki mokymų liko mažiau nei 30 k.d. apmokėjimas turi būti atliktas ne vėliau nei prieš 14 k. d. iki numatytos mokymų datos pradžios (neatlikus mokėjimo per nurodytą terminą registracija bus atšaukta).

Jei turite klausimų – rašykite kvalifikaciniai@vaa.lt

Vidaus auditoriaus pažymėjimas (suteikiamas Vidaus auditorių asociacijos) nėra tapatus CIA®

Tarptautinis vidaus auditorių institutas, JAV / The Institute of Internal Auditors (IIA), USA (įsteigtas 1941 m.) Vidaus auditorių asociacija (VAA), oficialus IIA skyrius Lietuvoje nuo 2000 metų
Certified Internal Auditor® (CIA®) – Sertifikuotas vidaus auditorius ® Pažymėjimas, kad išklausė VAA organizuotus mokymus apie vidaus auditą, atitiktį, rizikų valdymą, vidaus kontrolę bei IT auditus.

CIA® – vienintelis  visame pasaulyje pripažįstamas vidaus audito sertifikatas, įrodantis turimas žinias, įgūdžius ir kompetenciją, kad būtų galima efektyviai atlikti profesines pareigas atliekant bet kokį vidaus auditą bet kurioje pasaulio vietoje. Pasaulyje yra apie aktyvių 170 000 CIA auditorių iš daugiau nei 170 šalių.

 

Sertifikavimo įgijimas yra profesionalumo apibrėžimas.

 

Yra šie specializuoti vidaus audito funkcijos  sertifikatai, atpažįstami visame pasaulyje:

–        CIA® – Certified Internal Auditor ®

–        CRMA® – Certification in Risk Management Assurance®

–        Internal Audit Practitioner

Pažymėjimas – atsižvelgiant į tai, jog CIA laikymui reikalauja nemažai laiko (3 egzaminai) bei  finansinių resursų, vyksta ENG kalba, VAA yra priėmus sprendimą parengti bendro pobūdžio mokomąją programą, kuri būtų skirta skleisti gerąją praktiką apie vidaus audito profesiją, standartus, valdyseną, rizikų valdymą, vidaus kontrolę, skirtingo tipo vidaus auditus (atitikties, IT, veiklos ir kt.) įvairiuose sektoriuose (privatus, viešasis). Ši mokomoji programa yra pritaikyta Lietuvos teisinei bazei.

 

Išduodamas pažymėjimas parodo, jog buvo išklausyta 48 ak.val. (praeityje, iki 2020 m. – 80 ak.val.) ir patvirtina asmens žinias, įgytas mokantis pagal Vidaus auditorių asociacijos valdybos patvirtintą vidaus auditorių mokymo programą, konsultuoti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo klausimais, organizuoti vidaus auditorių grupės, vidaus audito tarnybos veiklą.

 

Nors praeityje pavadinime  buvo naudojamas žodis „Sertifikatas“, tačiau VAA išduodamas pažymėjimas nėra ir niekada nebuvo tapatus Sertifikuotam vidaus auditoriui (CIA®)

SVARBU – net registruojantis bet kuriam iš aukščiau nurodytų sertifikatų laikymui yra keliami gana aukšti minimalūs profesiniai, patirties, kvalifikaciniai reikalavimai. SVARBU – VAA mokymų programos klausytojams nėra keliami jokie minimalūs profesiniai, patirties, kvalifikaciniai reikalavimai.
https://vaa.lt/privatumo-politika/

VIDAUS AUDITORIŲ ASOCIACIJOS PRIVATUMO POLITIKA
Bendra informacija
Vidaus auditorių asociacija yra interneto svetainės www.vaa.lt valdytoja.
Duomenų valdytojos rekvizitai:
Juridinio asmens kodas 124111729
Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žvejų g. 14
El. paštas: info@vaa.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Politiką, nes kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei su šiomis sąlygomis nesutinkate, prašome nesilankyti mūsų svetainėje bei nesinaudoti jos turiniu ir/ar paslaugomis.

Vidaus auditorių asociacija (toliau – Asociacija) patvirtina, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad Asociacijos surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Jūs patikite Asociacijai savo asmens duomenis ir suteikiate jai teisę juos tvarkyti šioje Vidaus auditorių asociacijos privatumo politikoje (toliau – Politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Asociacijos valdybos nariai, turintys teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti informacijos apie Jūsų asmens duomenis, įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).


Tapę Lietuvos Vidaus auditorių asociacijos nariu, Jūs tampate ir Tarptautinio vidaus auditorių instituto (toliau – Institutas) nariu, galinčiu naudotis registruotiems Instituto naudotojams teikiamomis paslaugomis. Tuo tikslu, Vidaus auditorių asociacija Tarptautiniam vidaus auditorių institutui perduoda Jūsų pateiktus duomenis (vardą, pavardę ir el. pašto adresą) Jungtinio duomenų valdytojų susitarimo pagrindu, kuriame sutartos sąlygos užtikrinti saugų ir teisėtą jūsų duomenų valdymą bei kiekvieno iš šalių atsakomybės užtikrinti tinkamą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – reglamentas) nuostatų įgyvendinimą. Dėl perduotų duomenų Asociacija ir Institutas tampa jungtiniais duomenų valdytojais. Jūs, kaip duomenų subjektas, galite naudotis savo teisėmis pagal reglamentą kiekvieno iš duomenų valdytojų atžvilgiu (tiek Asociacijos, tiek Instituto). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jei Jūs patys tiesiogiai pateikiate ar esate pateikę Institutui kitų savo asmens duomenų, Asociacija nėra atsakinga už šių duomenų tvarkymą bei už teisių tokių duomenų atžvilgiu įgyvendinimą. Daugiau informacijos, kaip Institutas tvarko asmens duomenis, rasite Instituto viešai prieinamoje Privatumo politikoje adresu:
https://global.theiia.org/about/about-the-iia/Pages/Privacy-Policy.aspx
Tarptautinio vidaus auditorių Instituto kontaktiniai duomenys:
1035 Greenwood Blvd., Suite 401, Lake Mary, FL-32746, JAV
Tel. 1+407-937-1100, Fax. 1+407-937-1101
El. paštas: privacy@theiia.org
Svetainės adresas: https://global.theiia.org/

Kaip mes renkame informaciją apie jus?
Jums pateikiant savo asmens duomenis Asociacijai šiais atvejais:
• Pagal Jūsų prašyme pateiktus duomenis (vardą, pavardę ir gimimo datą), Asociacija Jus identifikuoja kaip Asociacijos narį. Jūsų prašyme pateikti kontaktiniai duomenys (el. paštas ir telefono numeris) naudojami bendravimo su Jumis, bei informavimo apie Asociacijos ir Tarptautinio vidaus auditorių instituto (toliau – Institutas) veiklą, tikslais. Darbovietės ir miesto pavadinimai yra naudojami statistiniams tikslams.
• Pagal Jūsų pateiktus duomenis (vardą, pavardę ir el. pašto adresą), Tarptautinis vidaus auditorių institutas (toliau – Institutas) sukuria Jums unikalų numerį bei slaptažodį, pagal kurį Jūs būsite identifikuotas kaip Instituto narys ir kuris suteiks Jums galimybę pasinaudoti registruotiems Instituto naudotojams teikiamomis paslaugomis interneto svetainėje https://global.theiia.org.
• Svarbu tai, kad Jūsų prašyme pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, Asociacijai gali būti sunku užtikrinti jos paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Tokiu atveju, Asociacija nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.
• Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas Asociaciją apie tai informuoti el. paštu info@vaa.lt.
• Priimdama Jūsų prašymą, Asociacija laikys, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su Asociacijos Įstatais ir šia Politika.
• Registruodamiesi į Asociacijos organizuojamus renginius, mokymus, konferencijas, apvalaus stalo diskusijas, jūs pateikiate savo asmens duomenis (vardą, pavardę, darbovietę, elektroninio pašto adresą). Šių duomenų Asociacijai reikia, kad galėtume Jus identifikuoti kaip Asociacijos narį.
• Jeigu užpildydami prašymą Jūs sutinkate gauti naujienas, Asociacija Jums teiks tik su Asociacija bei vidaus auditoriaus profesijos kvalifikacijos kėlimu susijusią informaciją: kvietimus į Asociacijos narių susirinkimus, susitikimus, organizuojamus mokymus, renginius, apvalaus stalo diskusijas, konferencijas, naujienas aktualiais vidaus auditoriui klausimais, apie Asociacijos valdybos veiklą ir pan. Jūs galite bet kada atsisakyti gauti pranešimus atsiųsdami prašymą į Asociacijos el. paštą info@vaa.lt.

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:
• pateikiate užklausas per Asociacijos socialinių tinklų paskyras;
• lankotės Asociacijos svetainėje (slapukų pagalba renkami statistiniai duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
• darote viešus įrašus Asociacijos socialinių tinklų platformose.

Jūs galite rinktis nepateikti Asociacijai tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti Prašymo formoje), tačiau tokiu atveju Asociacija negalės arba ne pilnai galės suteikti Jums visų galimų naudų.
Duomenų tvarkymo tikslai ir teisėtas pagrindas
Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:
• identifikuoti Jus kaip Asociacijos narį;
• suteikti galimybę Jums užsiregistruoti į Asociacijos organizuojamus mokymus, konferencijas, apvalaus stalo diskusijas ir kitus renginius;
• suteikti Jums naujausią ir aktualią informaciją apie vidaus auditą bei Asociacijos veiklą.

Tikslai, kuriais Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuo teisėtu pagrindu ir kuriuos asmens duomenimis:
1) Tikslas: Identifikuoti Jus kaip Asociacijos narį
Teisėtumo pagrindas: Jūsų pateiktas prašymas
Asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietės pavadinimas, elektroninio pašto adresas.
2) Tikslas: Suteikti galimybę Jums užsiregistruoti į Asociacijos organizuojamus mokymus/konferencijas/apvalaus stalo diskusijas ir kitus renginius
Teisėtumo pagrindas: Jūsų užpildyta registracijos forma
Asmens duomenys: Vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, elektroninio pašto adresas.
3) Tikslas: Suteikti Jums naujausią ir aktualią informaciją apie vidaus auditą bei Asociacijos veiklą
Teisėtumo pagrindas: Jūsų pateiktas prašymas
Asmens duomenys: Elektroninis paštas.
4) Tikslas: Vykdyti Asociacijos narių apklausą bei teirautis Jūsų nuomonės, kaip tobulinti Asociacijos veiklą siekiant daugiau naudos jos nariams
Teisėtumo pagrindas: Jūsų pateiktas prašymas
Asmens duomenys: Vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, elektroninio pašto adresas.
5) Tikslas: Statistika
Teisėtumo pagrindas: Jūsų pateiktas prašymas dėl narystės Asociacijoje
Asmens duomenys: Statistiniais tikslais Asociacija naudoja tik Jūsų pateiktus duomenis apie miestą ir darbovietę, tačiau ši informacija nėra siejama su kita asmenine informacija. Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.
Tais atvejais, kai Asociacija negalės remtis vienu iš aukščiau pateikiamų teisėtų pagrindų, Asociacija prašys Jūsų atskiro sutikimo prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis (tokie atvejai bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai Asociacija tvarkys Jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šioje Politikoje, Asociacija Jus apie tai informuos pateikdama atskirą pranešimą.

Jeigu Jūs pateikiate Asociacijai kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte juos informuoti ir, jei reikia, gauti šių asmenų sutikimą bei supažindinti Juos su šia Politika.
Kam Asociacija perduoda jūsų asmens duomenis?
Asociacija įsipareigoja neperduoti kitoms šalims Jūsų asmens duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.
Ką Asociacija daro, kad apsaugotų Jūsų informaciją?
Asociacija įdiegė protingas ir tinkamas organizacines bei technines priemones, kad būtų apsaugota informacija, kurią Asociacija renka turinio teikimo tikslais. Tačiau primename, kad, nors Asociacija imasi tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, vienas iš pagrindinių saugumą internete užtikrinančių faktorių yra interneto naudotojo elgsena.
Kiek laiko Asociacija tvarko ir saugo Jūsų duomenis?
Prašyme nurodyti Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol esate Asociacijos nariu bei tokį terminą, kokį nustato Lietuvos teisės aktai. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami negrįžtamai.
Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:
Prašyme nurodyti Jūsų duomenys: Kol esate Asociacijos narys
Analitikos duomenys: Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums lankantis svetainėje ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šioje Politikoje terminą „slapukai“ Asociacija naudoja slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant Asociacijos interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jums paspaudus “sutinku”, jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat, kai kurie slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis, Asociacija gali savo svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.
Slapukai, naudojami Asociacijos interneto svetainėje:
Kai naudojate naršyklę Asociacijos teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Asociacijos socialinių tinklų paskyroms yra taikomi tų socialinių tinklų slapukų politika, skelbiama jų interneto puslapyje.
Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių Asociacija laikosi?
Rinkdami ir naudodami Jūsų Asociacijai perduotus asmens duomenis, Asociacija laikosi šių principų:
• Jūsų asmens duomenis Asociacija tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
• Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
• Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
• Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
• Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
• Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia Jums, kaip duomenų subjektui šias teises, o Asociacija užtikrina Jums šių teisių tinkamą įgyvendinimą:
Teisė susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis
Jūs turite teisę gauti Asociacijos patvirtinimą, ar Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus ir apimtis.
Teisė ištaisyti asmens duomenis
Jeigu pasikeitė Jūsų prašyme Asociacijai pateikti duomenys arba Jūs manote, kad Asociacijos tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
Teisė atšaukti sutikimą
Jūs turite teisę bet kada atsisakyti narystės Asociacijoje, atsisakyti gauti pateikiamą informaciją el. paštu ir kitais komunikacijos būdais.
Teisė pateikti skundą
Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Asociacija tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į Asociacijos valdybą.
Teisė ištrinti duomenis
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Asociacija ištrintų Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą el. paštu info@vaa.lt.
Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Asociacijos teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.
Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
Asociacija gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai arba elektroniniu parašu.
Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises?
Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti Asociacijai elektroniniu paštu: info@vaa.lt.
Atsakymą į Jūsų Prašymą Asociacija pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Asociacijai Jums apie tai pranešus, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.
Politikos galiojimas ir pakeitimai
Šią Politiką Asociacija peržiūri ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus ir, esant poreikiui, atnaujina vienašališku Asociacijos sprendimu. Atnaujinta Politika skelbiama Asociacijos interneto svetainėje.
Politikos taikymas
Politika taikoma visiems Asociacijos nariams ir visiems asmenims, kurie naudojosi ar naudojasi Asociacijos teikiamomis naudomis, platinama informacija apie Asociacijos veiklą ir/ar dalyvavo Asociacijos renginiuose bei iniciatyvose.
Susisiekite su mumis
Jei pastebėjote šios Politikos neatitikimų, saugumo spragų mūsų interneto svetainėje www.vaa.lt ar turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės el. paštu info@vaa.lt.


Privatumo politika atnaujinta 2021-03-09