Vidaus auditorių asociacija

Vidaus auditorių asociacija yra Tarptautinio vidaus auditorių instituto, vienijančio virš 190 tūkstančių narių daugiau kaip 170 šalių, skyrius Lietuvoje.

Vidaus auditorių asociacijos

Vidaus auditorių asociacijos

Vidaus auditorių asociacijos

Vidaus auditorių asociacija

Vidaus auditorių asociacija – organizacija, vienijanti Lietuvos vidaus audito specialistus.

Pagrindiniai tikslai – propaguoti vidaus auditoriaus ir susijusias profesijas, skatinti taikyti tarptautinius profesinės praktikos standartus, teikti metodinę ir praktinę pagalbą nariams, rūpintis narių kvalifikacijos kėlimu, atstovauti nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose bei atlikti kitas įstatuose numatytas veiklas.

Vidaus auditorių asociacija įkurta 1997 m. liepos 31 d. grupės vidaus kontrolės srityje dirbančių iniciatyvių asmenų. Asociacijos steigimo konsultantu buvo tuometinis Europos vidaus auditorių institutų konfederacijos prezidentas Žanas Pjeras Garitas. Steigimo sutartį pasirašė įgalioti Lietuvos Banko ir Lietuvos Energijos atstovai. Nuo to laiko asociacija tapo Tarptautinio vidaus auditorių instituto, apimančio 200 tūkstančių profesionalų visame pasaulyje, Lietuvos skyriumi (2000 m. liepos mėn.) ir Europos vidaus auditorių institutų konfederacijos, vienijančios 40 tūkstančių narių, pilnateisiu nariu.

Asociacijos nariai aktyviai dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, išrinkti jų valdybų, komitetų ir darbo grupių nariais. Lietuvoje asociacija šiuo metu vienija virš 200 profesionalų, dirbančių viešajame ir privačiame sektoriuje.

Vidaus auditorių asociacija

vienija daugiau kaip 200 vidaus auditorių ir giminingų profesijų atstovų iš bankų, kredito unijų, draudimo įmonių, sveikatos organizacijų, gamybos, telekomunikacijų ir konsultacinių įmonių, ministerijų bei kitų viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų.

Vidaus auditorių asociacijos komitetai

Mokymų ir renginių komiteto veiklos sritys:

 • organizuoti renginius ir akcijas, skirtus vidaus auditoriaus profesijai populiarinti;
 • rengti paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius užsiėmimus vidaus audito, rizikos valdymo, vidaus kontrolės ir kt. temomis;
 • organizuoti mokymus bei įvertinimo testus skirtus atestuoto vidaus auditoriaus vardui gauti.

Mokymų ir renginių komiteto nariai

 • Nomeda Patackienė (pirmininkė) / nomeda.patackiene@vaa.lt
 • Erika Strazdienė
 • Dalia Vaserė
 • Gintarė Krivickaitė

Partnerystės ir bendradarbiavimo komiteto veiklos sritys:

 • palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su Tarptautiniu vidaus auditorių institutu, Europos vidaus auditorių asociacijų konfederacija, kaimyninių šalių vidaus auditorių asociacijomis;
 • siekiant tinkamai įgyvendinti Asociacijos tikslus palaikyti ryšius bei megzti naujus su Lietuvoje veikiančiomis kitų profesijų organizacijomis (RVPA, ISACA, kt.);
 • atstovauti Asociaciją kitų organizacijų organizuojamuose renginiuose;
 • koordinuoti Asociacijos atstovų dalyvavimą bendrose su kitų organizacijų atstovais darbo grupėse.

Partnerystės ir bendradarbiavimo komiteto nariai

 • Tomas Radėnas (pirmininkas) / tomas.radenas@vaa.lt
 • Ina Lukošienė
 • Nomeda Patackienė
 • Laura Garbenčiūtė-Bakienė
 • Gintarė Subačiūtė

Komunikacijos komiteto veiklos sritys:

 • koordinuoti išorinę ir vidinę komunikaciją;
 • administruoti internetinį Asociacijos puslapį, Asociacijos socialiniuose tinkluose esančias paskyras, skatinti bendravimą jose;
 • informuoti visuomenę ir kitas tikslines grupes apie Asociacijos veiklą;
 • rengti pranešimus, straipsnius bei viešinti juos Asociacijos sklaidos kanaluose bei žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose;
 • didinti visuomenės supratimą apie vidaus auditoriaus profesiją;
 • platinti informaciją apie vidaus auditui keliamus tarptautinius reikalavimus ir profesinę literatūrą (metodines gaires, apklausų rezultatus ir kt.);
 • teikti visuomenei ir kitoms tikslinėms grupėms aktualią informaciją apie Asociacijos veiklą, pokyčius, pasiekimus, prisidėti prie Asociacijos narių įsitraukimo didinimo.

Komunikacijos komiteto nariai

 • Rūta Petaraitienė (pirmininkė) / ruta.petaraitiene@vaa.lt
 • Dalia Vaserė
 • Agnė Vadapolaitė
 • Agnė Dapkuvienė
 • Bronislovas Balvočius

Narystės ir administravimo komiteto veiklos sritys:

 • administruoti naujų narių priėmimą į Asociaciją ir Tarptautinį vidaus auditorių institutą;
 • administruoti Asociacijos nario mokesčius;
 • vykdyti Asociacijos narių prijungimą prie bendrų elektroninių erdvių;
 • prižiūrėti Asociacijos registrus bei užtikrinti juose esančių duomenų pilnumą ir teisingumą;
 • administruoti bendrąjį (info@vaa.lt ) Asociacijos elektroninį paštą;
 • elektroniniu Asociacijos paštu platinti aktualius naujienų pranešimus Asociacijos nariams;
 • vykdyti periodines Asociacijos narių apklausas;
 • administruoti narių išstojimą ir pašalinimą iš Asociacijos.

Narystės ir administravimo komiteto nariai

 • Agnė Vadapolaitė (pirmininkė) / agne.vadapolaite@vaa.lt
 • Erika Strazdienė

Vidaus auditorių asociacijos partneriai

Registruokitės Vidaus auditorių asociacijos naujienlaiškiui!