Apie VAA

Vidaus auditorių asociacija yra ne pelno siekianti profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos vidaus audito specialistus.

Vidaus auditorių asociacija įkurta 1997 m. liepos 31 d. grupės vidaus kontrolės srityje dirbančių iniciatyvių asmenų. Lietuvoje asociacija šiuo metu vienija daugiau kaip 300 vidaus auditorių ir giminingų profesijų atstovų iš bankų, kredito unijų, draudimo įmonių, sveikatos organizacijų, gamybos, telekomunikacijų ir konsultacinių įmonių, ministerijų bei kitų viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų.

Asociacijos tikslai

Propaguoti vidaus auditoriaus ir susijusias profesijas

Skatinti taikyti tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus

Rūpintis narių kvalifikacijos kėlimu

Teikti metodinę ir praktinę pagalbą nariams

Atstovauti nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose

Veiklos sritys

Profesinio švietimo veiklos sritis:

 • organizuoti kvalifikacinius vidaus auditorių mokymus bei vertinimo testus, skirtus Asociacijos vidaus auditoriaus pažymėjimui gauti;
 • koordinuoti CIA mokymosi medžiagos įsigijimą;
 • organizuoti konferencijas, mokymus, seminarus, apvalaus stalo diskusijas;
 • platinti informaciją apie vidaus auditui keliamus tarptautinius reikalavimus ir profesinę literatūrą (metodines gaires, apklausų rezultatus ir kt.).

Informacijos sklaidos veiklos sritis:

 • organizuoti renginius skirtus vidaus auditoriaus profesijai populiarinti ir kitas iniciatyvas siekiant didinti supratimą apie vidaus auditoriaus profesiją;
 • organizuoti paskaitas studentams apie vidaus auditą ir kitas iniciatyvas su mokslo įstaigomis siekiant vidaus audito profesijos augimo;
 • skleisti informaciją apie tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus ir jų praktinį įgyvendinimą viešajam sektoriui;
 • atstovauti Asociaciją kitų organizacijų organizuojamuose renginiuose;
 • informuoti visuomenę ir kitas tikslines grupes apie Asociacijos veiklą, pokyčius, pasiekimus.
 • rengti pranešimus, straipsnius bei viešinti juos Asociacijos sklaidos kanaluose, socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidoje;
 • organizuoti renginių ar metodinės medžiagos vertimą.

Bendradarbiavimo skatinimo veiklos sritis:

 • organizuoti renginius ir susitikimus vidaus auditoriams;
 • organizuoti savanorystę ir skatinti Asociacijos narių aktyvumą;
 • palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su Tarptautiniu vidaus auditorių institutu, Europos vidaus auditorių asociacijų konfederacija, kaimyninių šalių vidaus auditorių asociacijomis;
 • palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su Lietuvoje veikiančiomis kitų profesijų organizacijomis ir kitais partneriais;
 • koordinuoti Asociacijos atstovų dalyvavimą bendrose su kitų organizacijų atstovais darbo grupėse.

Asociacijos administravimo veiklos sritis:

 • administruoti naujų narių priėmimą į Asociaciją ir Tarptautinį vidaus auditorių institutą, išstojimą ir pašalinimą iš Asociacijos;
 • administruoti Asociacijos nario mokesčius;
 • vykdyti Asociacijos narių prijungimą prie bendrų elektroninių erdvių;
 • administruoti Asociacijos elektroninius paštus;
 • elektroniniu Asociacijos paštu platinti aktualius naujienų pranešimus Asociacijos nariams;
 • vykdyti periodines Asociacijos narių apklausas;
 • administruoti internetinį Asociacijos puslapį ir Asociacijos socialiniuose tinkluose esančias paskyras;
 • tvarkyti Asociacijos dokumentus, bylas ir jų registrus bei užtikrinti juose esančių duomenų pilnumą ir teisingumą;
 • organizuoti ir administruoti Asociacijos valdybos susirinkimus;
 • tvarkyti buhalterinę apskaitą ir užtikrinti finansinių ataskaitų pilnumą ir teisingumą;
 • tvarkyti asmens duomenis ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą;
 • efektyvinti Asociacijos veiklos procesus.

Vidaus auditorių asociacijos tarptautinė narystė

Vidaus auditorių asociacija prie Tarptautinio vidaus auditorių instituto (The Institute of Internal Auditors, IIA) prisijungė 2000 metais. Asociacijos steigimo konsultantu buvo tuometinis Europos vidaus auditorių institutų konfederacijos prezidentas Žanas Pjeras Garitas. Steigimo sutartį pasirašė įgalioti Lietuvos Banko ir Lietuvos Energijos atstovai. Nuo to laiko Asociacija tapo Tarptautinio vidaus auditorių instituto Lietuvos skyriumi.

Institutas yra tarptautinė profesinė asociacija, apimanti virš 200 tūkstančių profesionalų daugiau kaip 170 šalių visame pasaulyje.
Instituto veikla:

 • rengia Vidaus audito profesinės praktikos standartus, Etikos kodeksą ir gaires;
 • rengia sertifikavimo programas;
 • vykdo mokslinius tyrimus ir teikia informacijos savo nariams bei visuomenei;
 • organizuoja tarptautines konferencijas ir seminarus.

Daugiau informacijos apie Instituto veiklą rasite čia.

Instituto ir jo filialo kontaktus rasite čia.

Vidaus auditorių asociacija yra Europos vidaus auditorių institutų konfederacijos (European Confederation of Institutes of Internal Auditing, ECIIA) vienijančios 40 tūkstančių narių, pilnateisė ECIIA narė.

ECIIA plėtoja vidaus auditą Europos šalyse, kelia vidaus audito profesijos prestižą, bendradarbiauja su nacionalinėmis audito organizacijomis.

Vidaus auditorių asociacijos partneriai

Valstybinių auditorių, savivaldybių kontrolierių, vidaus auditorių, išorės auditorių bendradarbiavimas

2005 m.  pasirašytas ir 2010 m. atnaujintas bendradarbiavimo susitarimas tarp Valstybės kontrolės, Savivaldybių kontrolierių asociacijos, Vidaus auditorių asociacijos,  Lietuvos auditorių rūmų ir Finansų ministerijos, siekiant  padėti gerinti viešojo sektoriaus valdymą, išorės ir vidaus audito kokybę, didinant visuomenės pasitikėjimą auditą atliekančiais asmenimis.

Susitarimo pagrindu periodiškai dalijamasi profesine audito patirtimi, organizuojami bendri renginiai, 2014 m. parengtos Rekomendacinės vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gairės viešojo sektoriaus subjektams.

Socialinė partnerystė

Vidaus auditorių asociacija yra Mykolo Romerio universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus universiteto ir Klaipėdos universiteto socialiniai partneriai. Vidaus auditorių asociacijos nariai dalinasi sukaupta praktine patirtimi su studentais apie vidaus audito profesiją ir vidaus auditą, bendradarbiauja rengiant mokymo programas ir mokymo metodinę literatūrą, mokslo taikomosios veiklos srityse bei kitose projektuose.

Bendradarbiavimas su kitomis asociacijomis

Vidaus auditorių asociacija bendradarbiaudama su kitų profesijų organizacijomis ir kitais partneriais organizuoja bendrus renginius, asociacijų ir partnerių nariai kviečiami dalyvauti vieni kitų  orgnizuojamose renginiuose su išskirtinėmis sąlygomis.