VIDAUS AUDITORIŲ ASOCIACIJOS PRIVATUMO POLITIKA

Bendra informacija

Vidaus auditorių asociacija yra interneto svetainės www.vaa.lt valdytoja.

Duomenų valdytojos rekvizitai:

Juridinio asmens kodas 124111729

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žvejų g. 14

El. paštas: info@vaa.lt

Vidaus auditorių asociacija (toliau – Asociacija) patvirtina, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad Asociacijos surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Jūs patikite Asociacijai savo asmens duomenis ir suteikiate jai teisę juos tvarkyti šioje Vidaus auditorių asociacijos privatumo politikoje (toliau – Politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Asociacijos valdybos nariai, kurie turi teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti informacijos apie Jūsų asmens duomenis, įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, bei nesinaudoti jos turiniu ir/ar paslaugomis.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • Pagal Jūsų prašyme pateiktus duomenis (vardą, pavardę ir gimimo datą) Asociacija Jus identifikuoja kaip Asociacijos narį. Jūsų prašyme pateikti kontaktiniai duomenys (el. paštas ir telefono numeris) naudojami bendravimo su Jumis, bei informavimo apie Asociacijos ir Tarptautinio vidaus auditorių instituto (toliau – Institutas) veiklą, tikslais. Darbovietės ir miesto pavadinimai yra naudojami statistiniams tikslams.
 • Pagal Jūsų pateiktus duomenis (vardą, pavardę ir el. pašto adresą) Institutas sukuria Jums unikalų numerį, pagal kurį Jūs būsite identifikuotas kaip Instituto narys ir kuris suteiks Jums galimybę pasinaudoti registruotiems naudotojams Instituto teikiamomis paslaugomis interneto svetainėje https://global.theiia.org.
 • Svarbu tai, kad Jūsų prašyme pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, Asociacijai gali būti sunku užtikrinti jos paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Asociacija nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.
 • Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas Asociaciją apie tai informuoti el. paštu info@vaa.lt.
 • Priimdama Jūsų prašymą tapti Asociacijos nariu, Asociacija laikys, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su Asociacijos Įstatais ir šia Politika.
 • Registruodamiesi į Asociacijos organizuojamus renginius, mokymus, konferencijas, apvalaus stalo diskusijas, jūs pateikiate savo asmens duomenis (vardą, pavardę, darbovietę, elektroninio pašto adresą). Šių duomenų Asociacijai reikia, kad galėtume Jus identifikuoti kaip Asociacijos narį.
 • Jeigu užpildydami prašymą Jūs sutinkate gauti naujienas, Asociacija Jums teiks tik su vidaus auditoriaus profesija susijusią informaciją: kvietimus į Asociacijos narių susirinkimus, organizuojamus mokymus, renginius, apvalaus stalo diskusijas, konferencijas, naujienas aktualiais vidaus auditoriui klausimais, apie Asociacijos valdybos veiklą ir pan. Jūs galite bet kada atsisakyti gauti pranešimus atsiųsdami prašymą į Asociacijos el. paštą info@vaa.lt.

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • pateikiate užklausas per Asociacijos socialinių tinklų paskyras;
 • naudojatės Asociacijos svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
 • darote viešus įrašus Asociacijos socialinių tinklų platformoje;

Jūs galite rinktis nepateikti Asociacijai tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registracijos formoje), tačiau tokiu atveju Asociacija negalės arba ne pilnai galės suteikti Jums visų galimų naudų.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

Identifikuoti Jus kaip Asociacijos narį;

 • Suteikti galimybę Jums užsiregistruoti į Asociacijos organizuojamus mokymus, konferencijas, apvalaus stalo diskusijas ir kitus renginius;
 • Suteikti Jums naujausią ir aktualią informaciją apie vidaus auditą bei Asociacijos veiklą;
 • Tikslai, kuriais Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje:
Tikslas Teisinis pagrindas Asmens duomenys
Identifikuoti Jus kaip Asociacijos narį Jūsų pateiktas prašymas dėl narystės Asociacijoje Vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietės pavadinimas, elektroninio pašto adresas.
Suteikti galimybę Jums užsiregistruoti į Asociacijos organizuojamus mokymus/konferencijas/apvalaus stalo diskusijas ir kitus renginius

 

Jūsų užpildyta registracijos forma Vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, elektroninio pašto adresas.
Suteikti Jums naujausią ir aktualią informaciją apie vidaus auditą bei Asociacijos veiklą Jūsų pateiktas prašymas dėl narystės Asociacijoje Elektorninis pastas.
Statistika Jūsų pateiktas prašymas dėl narystės Asociacijoje Statistiniais tikslais Asociacija naudoja tik Jūsų pateiktus duomenis apie miestą ir darbovietę, tačiau ši informacija nėra siejama su kita asmenine informacija. Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

 

Tais atvejais, kai Asociacija negalės remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, Asociacija prašys Jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai Asociacija tvarkys Jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, Asociacija Jus apie tai informuos pateikdama atskirą pranešimą.

Jeigu Jūs pateikiate Asociacijai kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte Juos informuoti, ir jei reikia, gauti šių asmenų sutikimą bei supažindinti Juos su šia Politika.

Kam Asociacija perduoda jūsų asmens duomenis?

Asociacija įsipareigoja neperduoti kitoms šalims Jūsų asmens duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Ką Asociacija daro, kad apsaugotų Jūsų informaciją?

Asociacija įdiegė protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad būtų apsaugota informacija, kurią Asociacija renka turinio teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir Asociacija imasi tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko Asociacija tvarko ir saugo Jūsų duomenis?

Prašyme nurodyti Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol esate Asociacijos nariu bei tokį terminą, kokį nustato išorės teisės aktai Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis
Prašyme nurodyti Jūsų duomenys Kol esate Asociacijos narys
IT sistemų įrašai (logai) Bent jau vienerius metus
Analitikos duomenys Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.
Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šioje Politikoje terminą „slapukai“ Asociacija naudoja slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant Asociacijos interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis Asociacija gali savo svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami Asociacijos interneto svetainėje:

Kai naudojate naršyklę Asociacijos teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę, jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Asociacijos socialinio tinklo paskyrai taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių Asociacija laikosi?

Rinkdami ir naudodami Jūsų Asociacijai patikėtus asmens duomenis, Asociacija laikosi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenis Asociacija tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o Asociacija turi užtikrinti Jums tokią galimybę.

Teisė susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti Asociacijos patvirtinimą, ar Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus ir apimtis.

Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų prašyme Asociacijai pateikti duomenys arba Jūs manote, kad Asociacijos tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė atšaukti sutikimą

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti narystės Asociacijoje, atsisakyti gauti pateikiamą informaciją el. paštu ir kitais komunikacijos būdais.

Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Asociacija tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į Asociacijos valdybą.

Teisė ištrinti duomenis

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Asociacija ištrintų Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą el. paštu info@vaa.lt.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Asociacijos teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asociacija gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai arba elektroniniu parašu.

Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises?

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti Asociacijai elektroniniu paštu: info@vaa.lt.

Atsakymą į Jūsų Prašymą Asociacija pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Asociacijai apie tai pranešus, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Politiką, Asociacija informuos Jus apie, Asociacijos nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą Asociacijos svetainėje. Jei naudositės Asociacijos teikiamu turiniu po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Politikos taikymas

Politika taikoma visiems Asociacijos nariams.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šios Politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į el. paštu info@vaa.lt.

Paieška
Artimiausi renginiai

Sausis

28Sausis15:0017:00ASD: "BDAR iššūkiai ir naujovės" - su kuo susidūrė rinka, ką išmokom ir kas laukia?" (Nuotolinis renginys)15:00 - 17:00 Nuotolinis renginysRenginiai:Apvalaus stalo diskusijos

Vasaris

Renginių nėra

Kovas

Renginių nėra