Asmens duomenų apsauga

Jūsų duomenis, įgyvendinant Asociacijos veiklos tikslus, tvarkome (renkame, saugome  ir atliekame kitus duomenų tvarkymo veiksmus) laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR).

Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga ir Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytų teisių įgyvendinimu, galite kreiptis info@vaa.lt.

Jūs turite šias teises, numatytas Įstatyme:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Asociacija tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į Asociacijos valdybą.

Pavyzdinė prašymo forma

Pateikiant prašymą dėl teisių įgyvendinimo turi būti patvirtinta Jūsų tapatybė:

  • kai prašymas pateikiamas paštu (Vilnius, Ukmergės g. 223, 4 aukštas, “FINORDER”) – pridedant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją;
  • kai prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis info@vaa.lt  –  pasirašius elektroniniu parašu.

Jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant BDAR ir Įstatymo nuostatas, jus turite teisę kreiptis į  Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją jos nustatyta tvarka.