Strateginis planas 2022 – 2024 metams

Portfolio aprašymas

Šis strateginis planas nustato Asociacijos misiją, viziją, tikslus 2022-2024 metų laikotarpiui
bei priemones jiems pasiekti. Strateginis planas parengtas atsižvelgiant į IIA Global tikslus,
Lietuvos vidaus auditorių poreikius ir Asociacijos galimybes.

Patvirtinta VAA valdybos
2022 m. birželio 7 nutarimu Nr. 2022/02
Vidaus auditorių asociacijos Strateginis planas 2022-2024 metams
Įžanga
Vidaus auditorių asociacija (toliau – Asociacija) yra Tarptautinio vidaus auditorių instituto
(toliau – IIA Global) skyrius Lietuvoje. II Global vienija virš 210 tūkstančių narių daugiau kaip
170 šalių. Asociacija 2022 metų viduryje vienijo virš 260 narių.
Šis strateginis planas nustato Asociacijos misiją, viziją, tikslus 2022-2024 metų laikotarpiui
bei priemones jiems pasiekti. Strateginis planas parengtas atsižvelgiant į IIA Global tikslus,
Lietuvos vidaus auditorių poreikius ir Asociacijos galimybes.
Esama situacija
Kasmet dalis esamų Asociacijos narių atsisako narystės ir Asociacija vis pasipildo naujais
nariais, todėl bendras narių skaičius pastaraisiais metais nuosekliai auga. Asociacija kasmet
organizuoja kvalifikacinius mokymus pradedantiesiems ir pažengusiems vidaus auditoriams,
konferencijas, seminarus, apvalaus stalo diskusijas, paskaitas Lietuvos universitetuose.
Atsižvelgiant į 2020 m. prasidėjusią pandemiją, didžioji dalis Asociacijos organizuojamų
renginių persikėlė į skaitmeninę erdvę. Taip pat rengiami neformalaus pobūdžio renginiai
(pavyzdžiui, susitikimai organizacijose), skatinantys narių bendravimą ir bendradarbiavimą.
Asociacija nuolat palaiko ryšius su IIA Global, bendradarbiauja su kitomis profesinėmis
asociacijomis. Naujienos platinamos per Asociacijos elektroninę naujienų grupę, Facebook,
LinkedIn, nuolat atnaujinamas Asociacijos svetainės turinys.
Tikslai 2022-2024 metams
Asociacijos valdyba yra atsakinga už Strateginiame plane numatytų krypčių palaikymą bei
uždavinių įgyvendinimo organizavimą. Asociacijos narių aktyvumas ir įsitraukimas yra viena
iš pagrindinių strateginio plano sėkmingo įgyvendinimo sąlyga, todėl įtraukiami nariai –
savanoriai planuojant, ruošiant, organizuojant veiklas ir renginius. Valdybos nariai nuosekliai
dirba partnerystės, komunikacijos, narystės, administravimo, mokymų, renginių organizavimo
srityse.
Asociacijos misija, vizija, strateginės kryptys 2022-2024 m.
MISIJA vienyti vidaus audito profesionalus bei skleisti informaciją apie vidaus audito naudą
bei gerąją praktiką Lietuvoje.
VIZIJA vidaus audito profesionalai pripažįstami kaip būtina sąlyga organizacijose siekiant
užtikrinti veiksmingą valdyseną, rizikos valdymą ir kontrolę.
Asociacijos narių profesinis
švietimas:
• Lietuvos vidaus auditorių
kvalifikaciniai mokymai.
• Tarptautinio vidaus audito
sertifikato mokymų
skatinimas.
• Konferencijų, mokymų,
seminarų ir apvalaus stalo
diskusijų organizavimas.
• Tarptautinių reikalavimų,
gerųjų praktikų ir profesinės
literatūros (metodinių gairių,
apklausų rezultatų ir kt.)
sklaida.
Informacija apie Vidaus
auditoriaus profesiją:
• Partnerystė su mokslo
įstaigomis siekiant vidaus
audito profesijos augimo.
• Viešojo sektoriaus vidaus
audito kokybės didinimas
siekiant tarptautinių vidaus
audito profesinės praktikos
standartų taikymo.
• Vidaus audito profesijos
žinomumo skatinimas
įvairiuose sektoriuose.
• Asociacijos atstovavimas
kitų organizacijų
organizuojamuose
renginiuose.
• Pranešimai žiniasklaidoje ir
socialiniuose tinkluose.
• Vidaus audito
populiarinimo mėnesio
organizavimas Lietuvoje.
Bendradarbiavimo
skatinimas:
• Renginių ir susitikimų
asociacijos nariams
organizavimas.
• Savanorystės ir narių
aktyvumo skatinimas.
• Bendradarbiavimas su IIA
Global, kitų šalių IIA
organizacijomis.
• Bendradarbiavimas su kitų
profesijų atstovais.

Dokumentas atsisiuntimui

Strateginis planas 2022-2024 metams