Veiklos įstatai

Portfolio aprašymas

Vidaus auditorių asociacija (toliau tekste – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, antspaudą, sąskaitas bankuose (mažiausiai vieną sąskaitą), kurio tikslas – vienyti fizinius ir juridinius asmenis bei visų profesijų specialistus besidominčius vidaus audito, kontrolės, rizikų valdymo klausimais, koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus.

ĮREGISTRUOTA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2020 m. vasario 13 d.
124111729

VIDAUS AUDITORIŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI
1 SKIRSNIS
BENDROJI DALIS
1.1. Vidaus auditorių asociacija (toliau tekste – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, antspaudą, sąskaitas bankuose (mažiausiai vieną sąskaitą), kurio tikslas – vienyti fizinius ir juridinius asmenis bei visų profesijų specialistus besidominčius vidaus audito, kontrolės, rizikų valdymo klausimais, koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus.
1.2. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
1.3. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.
1.4. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
1.5. Asociacijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.
1.6. Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
2 SKIRSNIS
ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS
2.1. Asociacijos veiklos sritys: vidaus audito, vidaus kontrolės, rizikos valdymo sritys.
2.2. Asociacijos veiklos rūšys: konferencijų, seminarų, diskusijų organizavimas ir švietimas vidaus audito, vidaus kontrolės, rizikos valdymo srityse, taip pat narystės organizacijų veikla.
2.3. Asociacijos veiklos tikslai:
2.3.1. atstovauti vidaus auditoriams valstybinėse institucijose, kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose bei tarptautinėse vidaus auditorių organizacijose;
2.3.2. ginti vidaus auditorių profesinius interesus, formuoti vidaus auditorių profesinę etiką;
2.3.3. propaguoti vidaus auditorių profesiją, vidaus audito vertę;
2.3.4. propaguoti tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus, skatinti jų praktinį naudojimą;
2.3.5. teikti metodinę ir praktinę paramą asociacijos nariams, organizuoti konferencijas, seminarus bei kitus profesinius renginius;
2
2.3.6. kelti profesinį vidaus auditorių lygį bei kvalifikaciją, organizuoti vidaus auditorių mokymą, atestavimą bei kvalifikacijos kėlimą;
3 SKIRSNIS
ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Asociacijos įstatuose. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.
3.2. Siekdama įgyvendinti šiuose įstatuose numatytus veiklos tikslus Asociacija gali:
3.2.1. rengti paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius užsiėmimus vidaus audito, rizikos valdymo, vidaus kontrolės ir pan. temomis;
3.2.2. skleisti ir platinti informaciją apie Asociacijos veiklą, Asociacijos rėmėjus, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;
3.2.3. leisti laikraščius, apžvalgas ir kitus informacinius leidinius;
3.2.4. remti, plėsti ir organizuoti vidaus auditorių tarpusavio ryšius, bendravimą, taip pat tarptautinį bendradarbiavimą;
3.2.5. atstovauti Asociacijos nariams valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose bei tarptautinėse vidaus auditorių organizacijose;
3.2.6. tapti kitų profesinių organizacijų nariu tiek Lietuvoje tiek ir užsienyje, mokėti šių organizacijų stojamuosius ir nario mokesčius;
3.2.7. organizuoti renginius ir akcijas, skirtus vidaus auditoriaus profesijai populiarinti;
3.2.8. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių ir valstybinių
organizacijų, fondų, taip pat visų kitų fizinių ir juridinių asmenų;
3.2.9. įstatymų nustatyta tvarka gauti ir teikti labdarą bei paramą;
3.2.10. pirkti, nuomoti, gauti neatlygintinai naudotis ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą,
naudoti, valdyti ir disponuoti Asociacijos turtu ir piniginėmis lėšomis;
3.2.11. steigti juridinius asmenis ir visuomenės informavimo priemones, būti jų akcininku ar dalininku
ir kitaip dalyvauti jų veikloje (išskyrus įstatymų numatytas išimtis), jungtis į asociacijų sąjungą
(konfederaciją), tarptautines organizacijas ir išstoti iš jų;
3.2.12. samdyti darbuotojus įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
3.2.13. užsiimti bei vykdyti kitokią veiklą, neprieštaraujančią teisės aktams, Asociacijos įstatams bei
Asociacijos veiklos tikslams.
3.3. Asociacija veda buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir
moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
3.4. Asociacijos veiklos ribojimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymas ir kiti teisės
aktai.
4 SKIRSNIS.
ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3
4.1. Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Asociacijos narys gali būti kelių asociacijų
nariu.
4.2. Asociacijos narys turi tokias teises:
4.2.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime, dalyvauti Asociacijos veikloje,
teikti pasiūlymus ir pageidavimus Asociacijos valdybai;
4.2.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
4.2.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
4.2.4. rinkti ir būti išrinktas į Asociacijos valdymo organus;
4.2.5. naudotis Asociacijos suteikta informacija;
4.2.6. bet kada išstoti iš Asociacijos;
4.2.7. kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises.
4.3. Išstojus iš Asociacijos stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn
perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
4.4. Asociacijos narys privalo:
4.4.1. laikytis Asociacijos įstatų, Asociacijos narių susirinkimo ir valdymo organų priimtų sprendimų,
su kuriais Asociacijos narys yra supažindintas šių įstatų nustatyta tvarka;
4.4.2. nustatyta tvarka ir terminais sumokėti stojamąjį įnašą bei mokėti nario mokestį;
4.4.3. ginti Asociacijos interesus, nevykdyti priešiškos Asociacijos tikslams veiklos, neatlikti
veiksmų, galinčių tiesiogiai ar netiesiogiai kenkti Asociacijos ir/arba jos narių reputacijai arba
sukelti jiems materialinius nuostolius;
4.4.4. propaguoti ir skatinti Asociacijos veiklos tikslus ir uždavinius visuomenėje, aktyviai dalyvauti
Asociacijos veikloje, visapusiškai skatinti Asociacijos plėtrą;
4.4.5. tausoti ir tikslingai naudoti Asociacijos turtą;
4.4.6. nedelsiant informuoti Asociaciją apie pasikeitusius Asociacijos nario duomenis, įskaitant bet
neapsiribojant vardo, pavardės, gyv. vietos ir korespondencijos adresu bei elektroninio pašto
adresu pasikeitimais;
4.5. Už Asociacijos įstatų pažeidimus Asociacijos valdyba gali bausti Asociacijos narius įspėjimu, narystės
sustabdymu ir/arba pašalinimu iš Asociacijos narių.
4.6. Asociacijos nariai turi lygias teises, nesvarbu, kiek metų jie yra Asociacijos nariai ir kokią paramą
teikia Asociacijai.
5 SKIRSNIS.
NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA
IR SĄLYGOS
5.1. Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.
5.2. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu po Asociacijos įregistravimo, turi užpildyti Asociacijos
internetiniame puslapyje https://vaa.lt/ esančią elektroninę registracijos formą, kurioje turi būti
numatytas pasižadėjimas laikytis Asociacijos įstatų, Asociacijos valdymo organų sprendimų bei veikti
Asociacijos interesais ir tikslais. Prašymas priimti į Asociacijos narius gali būti pateiktas ir elektroniniu
paštu. Asociacijos valdybos pirmininkas gali paprašyti papildomų duomenų apie kandidatą į
Asociacijos narius ir jo veiklą.
4
5.3. Naujas Asociacijos narys laikomas priimtu, po to kai Asociacijos valdybos pirmininkas ar jo
paskirtas/deleguotas Asociacijos valdybos narys priėmė teigiamą sprendimą ir naujas Asociacijos narys
sumokėjo stojamąjį įnašą. Tik įmokėjus stojamąjį įnašą naujasis narys įgyja visas Asociacijos nario
teises ir pareigas ir yra įrašomas į Asociacijos narių sąrašą.
5.4. Asociacijos nariai gali bet kuriuo metu išstoti iš Asociacijos. Narys, nutaręs išstoti iš Asociacijos, apie
tai privalo raštu pranešti Asociacijos valdybos pirmininkui. Jeigu narys neturi jokių neįvykdytų
prievolių Asociacijai, Asociacijos valdybos pirmininkas informuoja narį apie jo pašalinimą iš
Asociacijos narių sąrašo. Jeigu narys turi neįvykdytų prievolių Asociacijai, Asociacijos valdybos
pirmininkas informuoja narį apie jo pašalinimą iš Asociacijos narių sąrašo ir kartu nurodo atsiskaitymo
su Asociacija tvarką ir terminus. Visos Asociacijos nario teisės pasibaigia pašalinimo iš Asociacijos
narių sąrašo dieną.
5.5. Asociacijos narys Asociacijos valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos arba jo narystė
Asociacijoje sustabdyta, jei:
5.5.1. nesilaikė Asociacijos įstatų reikalavimų, Asociacijos narių susirinkimo ir/arba valdymo organų
priimtų sprendimų;
5.5.2. nesumokėjo Asociacijos nario mokesčio ilgiau kaip 2 (du) mėnesius nuo įnašo ar mokesčio
mokėjimo termino pabaigos;
5.5.3. vykdė priešišką Asociacijos veiklos tikslams veiklą;
5.5.4. atskleidė Asociacijos ar jos narių ūkines paslaptis tretiesiems asmenims;
5.5.5. padarė žalos Asociacijos ir/arba jos narių reputacijai arba turtui;
5.5.6. įstatymų nustatyta tvarka narys pripažintas nemokiu arba paskelbtas jo bankrotas, taip pat
likvidavus narį.
5.6. Prieš pašalinimą iš Asociacijos, Asociacijos narys turi būti bent vieną kartą įspėtas apie Asociacijos
įstatų pažeidimą.
5.7. Asociacijos narių stojamųjų įnašų bei narių mokesčių dydį nustato Visuotinis narių susirinkimas,
priimdamas atskirą sprendimą. Minėtų mokesčių mokėjimo tvarką ir terminus nustato Asociacijos
valdyba, priimdama atitinkamą sprendimą.
6 SKIRSNIS.
ASOCIACIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMO ORGANAI
6.1. Asociacijos organai yra Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, Asociacijos valdyba ir Asociacijos
valdybos pirmininkas.

Asociacijos visuotinis narių susirinkimas:
6.2. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas (toliau tekste – Visuotinis narių susirinkimas):
6.2.1. keičia Asociacijos įstatus;
6.2.2. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų bei narių mokesčių dydžius;
6.2.3. renka 2 (dviems) metams ir atšaukia Asociacijos valdybą ar pavienius jos narius;
6.2.4. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;
6.2.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5
6.2.6. sprendžia kitus šiuose įstatuose ir teisės aktuose Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai
priskirtus klausimus.
6.3. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys
visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
6.4. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturi) mėnesius nuo
finansinių metų pabaigos.
6.5. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu to reikalauja Asociacijos valdyba arba
Asociacijos valdybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 1/4 Asociacijos narių. Visuotinis narių
susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų
nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi suinteresuotas asmuo.
6.6. Už Visuotinio narių susirinkimo sušaukimą yra atsakingas Asociacijos valdybos pirmininkas.
6.7. Apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą turi būti pranešta Asociacijos internetiniame puslapyje ir
kiekvienam nariui paprastu paštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių
dienų iki numatomos Visuotinio narių susirinkimo dienos.
6.8. Pranešime apie Visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta Visuotinio narių susirinkimo
data, valanda ir vieta, jo sušaukimo iniciatoriai bei Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė. Prie
pranešimo taip pat pridedamas balsavimo raštu biuletenis. Po pranešimo apie Visuotinį narių
susirinkimą paskelbimo darbotvarkė negali būti tikslinama. Asociacijos nariai gali siūlyti naujus
sprendimų projektus į Visuotinio susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais ir/arba papildomus
kandidatus į Asociacijos valdybos narius, jeigu tokių pasiūlymų svarstymui pritaria ne mažiau kaip 1/2
(viena antroji) Visuotinio narių susirinkime dalyvaujančių narių.
6.9. Asociacijos narys turi teisę iš anksto pranešti savo valią “už” ar “prieš” kiekvienu Visuotinio narių
susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikdamas Asociacijai balsavimo raštu biuletenį. Balsavimui
raštu yra prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto
apsauga ir galima identifikuoti balsavusį narį. Asociacijos nariai, kurių balsavimo raštu biuleteniai
juose nustatytu būdu yra Asociacijos gauti iki Visuotinio narių susirinkimo pradžios, yra įskaitomi į
Visuotinio narių susirinkimo kvorumą, o jų balsai į balsavimo rezultatus. Už Asociacijos narių
balsavimo raštu biuletenių apskaitą ir pateikimą Visuotiniam narių susirinkimui yra atsakingas
Asociacijos valdybos pirmininkas. Asociacijos narys taip pat turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka
įgalioti kitą Asociacijos narį balsuoti Visuotiniame narių susirinkime arba perleisti savo balsavimo
teises kitam Asociacijos nariui.
6.10. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/5 (viena
penktoji) visų Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimus dėl
Asociacijos įstatų keitimo, sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo), laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už”
negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu
nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimai dėl Asociacijos įstatų keitimo, sprendimai dėl Asociacijos
pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) laikomi priimtais, kai už juos gauta ne
mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
6.11. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas turi
teisę priimti sprendimus neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu,
kiek Asociacijos narių dalyvauja pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime. Apie pakartotinį
Visuotinį narių susirinkimą turi būti pranešta Asociacijos internetiniame puslapyje ir kiekvienam nariui
raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki numatomos
pakartotinio Visuotinio narių susirinkimo dienos.
6.12. Visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo Visuotinio narių susirinkimo
išrinkti pirmininkas ir sekretorius.
6
Asociacijos valdyba, jos rinkimo ar atšaukimo tvarka bei jos kompetencija:
6.13. Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro 7 (septyni) valdybos
nariai. Asociacijos valdybos narių kadencijos laikas yra 2 (dveji) metai. Asociacijos valdybos narius
renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos valdybos narių kadencijų skaičius
neribojamas.
6.14. Asociacijos valdyba:
6.14.1. vadovauja kasdienei Asociacijos veiklai, priima sprendimus dėl Asociacijos lėšų panaudojimo,
taip pat sprendimus dėl turto Asociacijos vardu įgijimo, naudojimo, valdymo ir disponavimo,
Asociacijos valdybos darbo reglamente nustato kitus apribojimus Asociacijos valdybos
pirmininko Asociacijos vardu sudaromiems sandoriams;
6.14.2. svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos strategiją, veiklos programas ir projektus;
6.14.3. svarsto ir tvirtina Asociacijos valdybos pirmininko pateiktą medžiagą apie Asociacijos veiklos
strategijos įgyvendinimą, Asociacijos veiklos organizavimą, Asociacijos finansinę būklę,
ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo
apskaitos duomenis;
6.14.4. nustato informaciją, kuri laikoma Asociacijos komercine (gamybine) paslaptimi;
6.14.5. analizuoja ir vertina Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės ir Asociacijos veiklos
ataskaitos projektus bei teikia juos Visuotiniam narių susirinkimui;
6.14.6. priima sprendimus steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, įmones, organizacijas bei
visuomenės informavimo priemones, taip pat nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus,
taip pat priima sprendimus tapti kitų juridinių asmenų dalyviu;
6.14.7. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų bei narių mokesčių mokėjimo tvarką ir terminus;
6.14.8. sprendžia kitus šiuose įstatuose ir teisės aktuose Asociacijos valdybos kompetencijai priskirtus
klausimus, vykdo visas kitas funkcijas, nepriskirtas Visuotiniam narių susirinkimui ir
Asociacijos valdybos pirmininko kompetencijai.
6.15. Asociacijos valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 (viena antroji)
Asociacijos valdybos narių. Valdybos posėdžių sušaukimo, organizavimo, sprendimų jose priėmimo ir
Valdybos narių atsistatydinimo tvarka yra nustatomi Asociacijos valdybos darbo reglamente, kurį
sudaro, keičia ir tvirtina Asociacijos valdyba ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) posėdyje
dalyvaujančių Asociacijos valdybos narių balsų dauguma.
6.16. Asociacijos valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais,
Visuotinio narių susirinkimo sprendimais, Valdybos darbo reglamentu ir privalo veikti Asociacijos ir jo
narių naudai. Asociacijos valdybos nariams už jų veiklą gali būti atlyginama Asociacijos valdybos
nustatyta tvarka.
Asociacijos valdybos pirmininko rinkimo ir atšaukimo tvarka bei jo kompetencija:
6.17. Asociacijos valdybos pirmininkas yra Asociacijos vienasmenis valdymo organas, kurį 2 (dvejų) metų
laikotarpiui iš savo narių renka Asociacijos valdyba jos darbo reglamento nustatyta tvarka. Asociacijos
pirmininko kadencijos yra ribojamos. Tas pats asmuo negali būti Asociacijos pirmininku ilgiau nei 3
(tris) kadencijas iš eilės. Asociacijos pirmininko atšaukimo tvarka yra nustatoma Asociacijos valdybos
7
darbo reglamente. Asociacijos valdyba priima sprendimus dėl atlyginimo Asociacijos valdybos
pirmininkui mokėjimo ir jo dydžio, taip pat sprendimus dėl kitų jo veiklos sąlygų.
6.18. Asociacijos valdybos pirmininko kompetencijos apribojimai nustatomi Valdybos darbo reglamente.
Asociacijos valdybos pirmininkas jam nustatytos kompetencijos ribose:
6.18.1. atstovauja Asociaciją santykiuose su kitais asmenimis;
6.18.2. organizuoja bei koordinuoja kasdieninę Asociacijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia
darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
6.18.3. organizuoja savanoriškus darbus LR Vyriausybės nustatyta tvarka;
6.18.4. tvarko Asociacijos turtą bei lėšas, atidaro bei uždaro sąskaitas bankuose ar kitose kredito
įstaigose, sprendžia kitus su Asociacijos finansavimu susijusius klausimus;
6.18.5. rengia metinę finansinę atskaitomybę ir Asociacijos veiklos ataskaitos projektus ir teikia juos
Asociacijos valdybai;
6.18.6. teikia informaciją ir dokumentus Asociacijos nariams, Visuotiniam narių susirinkimui,
Valdybai, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat juridinių asmenų registro
tvarkytojui;
6.18.7. atsako už Asociacijų įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
6.18.8. atsako už Asociacijos narių registravimą ir apskaitą, taip pat jų mokamų stojamųjų ir nario
mokesčių apskaitą;
6.18.9. vykdo kitas šiuose įstatuose nurodytas Asociacijos valdybos pirmininko kompetencijai
priskirtas funkcijas.
6.19. Asociacijos valdyba turi teisę atskiru sprendimu Asociacijos valdybos pirmininkui pavesti atlikti kitus
Asociacijos valdybos sprendime nurodytus Asociacijos valdymo veiksmus ir funkcijas.
7 SKIRSNIS.
ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA
7.1. Visuotinio narių susirinkimų, Asociacijos valdybos ir/arba Asociacijos valdybos pirmininko sprendimai
ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, skelbiami ne
vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po sprendimo priėmimo, jeigu sprendime
nenustatytas kitas terminas. Už savalaikį sprendimų ir kitų pranešimų paskelbimą atsako Asociacijos
valdybos pirmininkas. Visi sprendimai ir pranešimai skelbiami Asociacijos internetiniame puslapyje
arba siunčiami Asociacijos nariams elektroninių paštu arba registruotu paštu arba įteikiami asmeniškai.
7.2. Asociacijos informacija, kuri pagal įstatymus turi būti paskelbta viešai, skelbiama VĮ Registrų centro
leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, išskyrus pranešimus apie
Asociacijos likvidavimą, kurie viešai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
7.3. Asociacija neatsako, jeigu jo siunčiami pranešimai nepasiekia suinteresuotų asmenų (narių ir (ar)
kreditorių) dėl to, kad pastarieji nepranešė Asociacijai apie savo asmens duomenų, gyv. vietos ir
korespondencijos adreso bei elektroninio pašto adreso pasikeitimą.
8 SKIRSNIS.
DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO
NARIAMS TVARKA
8
8.1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacijos valdybos pirmininkas ne vėliau kaip per 14
(keturiolika) kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę jam
susipažinti ir (ar) pateikti kopijas visų su Asociacijos veikla susijusių dokumentų, įskaitant, bet
neapsiribojant: Asociacijos įstatais, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitomis, Asociacijos veiklos
ataskaitomis, Visuotinių narių susirinkimų protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti
Visuotinio narių susirinkimo sprendimai, bei jų priedais, Asociacijos narių sąrašais, kitais Asociacijos
dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Atsisakymas pateikti dokumentus turi būti
motyvuotas ir įformintas raštu, jeigu Asociacijos narys to pareikalauja. Ginčus dėl Asociacijos nario
teisės į informaciją sprendžia teismas.
8.2. Originalūs Asociacijos dokumentai pateikiami Asociacijos nariui susipažinti ir/ar kopijuoti Asociacijos
valdybos nurodyta tvarka ir terminais tik Asociacijos buveinės vietoje ar tokių dokumentų saugojimo
vietoje. Asociacijos nario prašymu, Asociacijos dokumentų kopijos gali būti išsiunčiamos jam paštu,
jeigu Asociacijos narys nurodo savo pašto adresą ir iš anksto apmoka tokio persiuntimo išlaidas.
Asociacijos dokumentai ar kita informacija Asociacijos nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.
9 SKIRSNIS.
ASOCIACIJOS TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMO TVARKA.
ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
9.1. Asociacijai nuosavybės teise ar bet kokiomis kitomis teisėmis gali priklausyti nekilnojamas turtas,
transporto priemonės, įrenginiai, inventorius ir kitas įstatuose numatytai veiklai reikalingas kilnojamas
turtas, taip pat piniginės lėšos. Visas turtas gali būti įgytas iš įstatų 9.2. punkte numatytų lėšų šaltinių.
9.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
9.2.1. Asociacijos narių stojamieji įnašai, Asociacijos narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
9.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
9.2.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos;
9.2.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
9.2.5. Asociacijos įsteigtų ir/arba jai priklausančių juridinių asmenų pelnas;
9.2.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už juose saugomas lėšas;
9.2.7. kita fizinių ar juridinių asmenų Asociacijai skirta parama ir labdara;
9.2.8. lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams Asociacijos projektams bei programoms iš fondų,
programų bei projektų;
9.2.9. pajamos iš Asociacijos vykdomos ūkinės-komercinės veiklos.
9.3. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti,
užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį
tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veikos tikslus (įskaitant ir
labdaros bei paramos tikslus, nustatytus Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme) Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
9.4. Pinigus, gautus kaip paramą ar labdarą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą
Asociacija naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu tokie tikslai buvo nurodyti.
Asociacija privalo sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to
reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo lėšas naudoti
kitiems tikslams negu yra nurodyta Asociacijos įstatuose.
9.5. Asociacijai draudžiama:
9
9.5.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdymo organų
nariui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam
asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus šiuose
įstatuose pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;
9.5.2. mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos
Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
9.5.3. Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal LR
Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams,
Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra
mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai
autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas
ar parduotas prekes;
9.5.4. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos
prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.
Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos
tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės
aktai numato kitaip;
9.5.5. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši
nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
9.5.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant didesnės nei rinkos palūkanas;
9.5.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra
suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
9.5.8. parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra
suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
9.5.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota,
arba būti jo dalyviu;
9.5.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo
administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
9.5.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus,
statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų,
kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias
funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai
asmenys;
9.5.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus
įstatymų numatytus atvejus.
9.6. Šių įstatų 9.5. punkte numatytas su nariu susijęs asmuo yra:
9.6.1. Asociacijos nario – fizinio asmens – artimasis giminaitis, sutuoktinis (sugyventinis),
sutuoktinio (sugyventinio) artimasis giminaitis;
9.6.2. juridinis asmuo, kuris turi daugiau kaip pusę balsų Asociacijos nario – juridinio asmens
organe;
9.6.3. juridinis asmuo, kurio organe daugiau kaip pusę balsų turi Asociacijos narys, šių įstatų 9.6.1.
ir 9.6.2. papunkčiuose nurodytas asmuo ar šie asmenys kartu.
9.7. Pasibaigus Asociacijos finansiniams metams, ne vėliau nei iki einamųjų metų kovo 31 dienos,
Asociacijos valdyba turi pateikti Visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų
Asociacijos veiklos ataskaitą, kurioje turi būti:
9.7.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
9.7.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
9.7.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
9.7.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
10
9.8. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Visuotinis narių
susirinkimas.
9.9. Asociacijos lėšų panaudojimą kontroliuoja ir už jų paskirstymą, taip pat už Asociacijos veiklos
kontrolę atsako Asociacijos valdyba. Asociacijos veiklos kontrolės tvarka nustatoma atskiru
Asociacijos valdybos sprendimu.
10 SKIRSNIS.
ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
10.1. Asociacijos buveinė keičiama Asociacijos valdybos sprendimu. Asociacijos valdybos sprendimas dėl
buveinės pakeitimo laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių
Asociacijos valdybos narių balsų “už” negu “prieš”.
10.2. Asociacijos valdybos sprendimas pakeisti Asociacijos buveinę teisės aktų nustatyta tvarka turi būti
pateiktas Juridinių asmenų registrui.
11 SKIRSNIS.
ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
11.1. Asociacijos įstatų pakeitimus ir papildymus priima Visuotinis narių susirinkimas ne mažesne kaip 2/3
(dviejų trečdalių) visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.
11.2. Asociacijos įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
12 SKIRSNIS.
FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
12.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
Asociacija atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu turtu.
12.2. Asociacijos filialas ar atstovybė yra įsteigiami ar jų veikla nutraukiama Asociacijos valdybos
sprendimu.
12.3. Asociacijos filialo ar atstovybės valdymo organai renkami ar atšaukiami Asociacijos valdybos
sprendimu.
Visais kitais, šiuose įstatuose neaptartais klausimais Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Vilnius, du tūkstančiai devynioliktųjų metų gruodžio devinta diena.
Vidaus auditorių asociacijos visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo:
Ina Lukošienė
____________________________________________________
(vardas, pavardė ir parašas)