Interesų konfliktų valdymo politika

Portfolio aprašymas

Vidaus auditorių asociacijos (toliau – VAA) interesų konfliktų valdymo politika (toliau – Politika)
siekiama užtikrinti VAA tinkamą interesų konfliktų prevenciją, nustatant galimas interesų konfliktų
grėsmes ir priemones joms išvengti, didinti VAA narių, savanorių, kitų susijusių asmenų bei visos
visuomenės pasitikėjimą VAA veikla.

VIDAUS AUDITORIŲ ASOCIACIJOS
INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO POLITIKA
PATVIRTINTA
2021 m. sausio 5 d.
VAA valdybos nutarimu
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vidaus auditorių asociacijos (toliau – VAA) interesų konfliktų valdymo politika (toliau – Politika)
siekiama užtikrinti VAA tinkamą interesų konfliktų prevenciją, nustatant galimas interesų konfliktų
grėsmes ir priemones joms išvengti, didinti VAA narių, savanorių, kitų susijusių asmenų bei visos
visuomenės pasitikėjimą VAA veikla.
2. Politika taikoma ir ja privalomai vadovaujasi VAA asmenys.
II. TERMINAI IR SANTRUMPOS
3. Artimas asmuo – VAA asmens sutuoktinis, jo vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), seneliai, vaikaičiai,
taip pat šio asmens ir jo sutuoktinio broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir šių brolių (įbrolių) bei seserų
(įseserių) sutuoktiniai; sutuoktiniams prilyginami sugyventiniai ir asmenys, įregistravę partnerystę
įstatymų nustatyta tvarka.
4. VAA asmuo – VAA valdybos narys, VAA savanoris arba VAA darbuotojas.
5. Privatūs interesai – VAA asmens, jam Artimo asmens arba Susijusio asmens suinteresuotumas
asmenine turtine ar neturtine nauda, VAA asmens, jam Artimo asmens arba Susijusio asmens moralinė
skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas VAA asmeniui atliekant su VAA
veikla susijusias pareigas. Privačiu interesu nelaikomas VAA nario, kuriam VAA atstovauja VAA
asmuo, interesas. Privačiu interesu nelaikomi VAA asmeniui Artimo asmens arba Susijusio asmens
interesai, apie kuriuos VAA asmuo nežino.
6. Interesų konfliktas – situacija, kai VAA asmuo, atlikdamas su VAA veikla susijusias pareigas ar
vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant ar įvykdyti pavedimą, kuris
susijęs ir su jo privačiais interesais.
6.1. Tikėtina interesų konflikto situacija – situacija, kai VAA asmeniui pagal jo tiesiogines su VAA
veikla susijusias pareigas gali tekti spręsti klausimus, susijusius su jo privačiu interesu, arba jam gali
būti pavesta spręsti tokius klausimus;
6.2. Reali interesų konflikto situacija – situacija, kai VAA asmuo turi atlikti ar jau atlieka su VAA
veikla susijusias pareigas, kurių metu turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą (-us), kurie susiję ir
su jo privačiais interesais.
7. Kitas asmuo – asmuo, kuris nėra VAA asmuo, Artimas asmuo arba Susijęs asmuo.
8. Susijęs asmuo – juridinis asmuo, (a) kuriame VAA asmuo arba jam Artimas asmuo yra valdymo ar
priežiūros organo narys, arba (b) kurį VAA asmuo arba jam Artimas asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai
kontroliuoja.
III. TIKĖTINOS INTERESŲ KONFLIKTŲ SITUACIJOS
9. VAA asmuo patenka į interesų konflikto situaciją, jeigu atlikdamas savo su VAA veikla susijusias
pareigas ir (ar) vykdydamas pavedimą turi spręsti klausimą, kuris yra:
9.1. susijęs su savo ir (ar) Artimų asmenų darbu juridiniuose asmenyse;
9.2. susijęs su Artimų asmenų ar Susijusių asmenų turtiniu ir (ar) neturtiniu suinteresuotumu;
9.3. susijęs su savo ir (ar) Artimų asmenų ar Susijusių asmenų dalyvavimu juridiniuose
asmenyse (pavyzdžiui, asmuo ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens savininkas, bendraturtis,
steigėjas);
9.4. susijęs su savo ir (ar) Artimų asmenų ar Susijusių asmenų naryste ir pareigomis juridiniuose
asmenyse (pavyzdžiui, narystė asociacijoje, nevyriausybinėje organizacijoje);
9.5. susijęs su savo ir (ar) Artimų asmenų vykdoma individualia veikla;
9.6. susijęs su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių asmuo ir (ar) jam Artimas asmuo gauna ir (ar)
teikia dovanas, paslaugas ir pan.;
9.7. susijęs su fiziniais asmenimis, su kuriais asmuo palaiko draugystės, giminystės ar kitokius
asmeninius ryšius ir pan.;
9.8. susijęs su kitomis aplinkybėmis ir (ar) duomenimis dėl fizinių ir (ar) juridinių asmenų, dėl kurių
gali kilti interesų konfliktas.
10. Tai pavyzdinis, bet ne baigtinis, privačių interesų, kurie asmenims gali sukelti interesų konfliktus,
sąrašas. Kiekvienas atvejis yra individualus, todėl turėtų būti vertinamas atskirai, atsižvelgiant į
konkrečias aplinkybes.
IV. INTERESŲ KONFLIKTŲ PREVENCIJOS PRINCIPAI
11. Siekiant užkirsti kelią interesų konfliktui VAA asmenys vadovaujasi šiais principais:
11.1. nešališkumo principu – susidarius aplinkybėms, galinčioms sukelti interesų konfliktą, VAA
asmuo praneša apie nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus nustatyta
tvarka;
11.2. interesų prioriteto principu – interesų konflikto vengiama visuomet, tačiau tais atvejais, kai
interesų konflikto situacijos išvengti nepavyksta, prioritetas visuomet teikiamas VAA interesams;
11.3. pareigų laikymosi ir gerosios praktikos taikymo principu – įgyvendinant bet kurią šios Politikos
nuostatą turi būti laikomasi tiek atitinkamam VAA asmeniui nustatytų pareigų, tiek ir gerosios praktikos
suformuotų elgesio taisyklių;
11.4. skaidrumo ir atskaitomybės principu – interesų konfliktų valdymo procesai privalo būti
maksimaliai skaidrūs, o aplinkybės, galinčios sukelti interesų konflikto situaciją, privalo būti žinomos
kuo platesniam asmenų ratui, kiek tai leidžia taikytini teisės aktai;
11.5. aktyvumo ir integravimo į kasdienę veiklą principu – interesų konfliktų prevencija yra kasdienė
kiekvieno VAA asmens pareigų vykdymo dalis ir kiekvienas VAA asmuo turi imtis aktyvių veiksmų,
siekiant neleisti realizuotis interesų konfliktams.
V. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS
12. Interesų konfliktų valdymą sudaro privačių interesų deklaravimas ir pareigos nusišalinti
įgyvendinimas šioje Politikoje nustatyta tvarka:
12.1. Privačių interesų deklaravimas – interesų konfliktų valdymo VAA veikloje prevencijos
priemonė, padedanti identifikuoti galimas interesų konfliktų sritis ir laiku imtis prevencinių veiksmų;
12.2. Pareigos nusišalinti įgyvendinimas – VAA asmens aktyvūs veiksmai, įrodantys ir
pagrindžiantys sprendimų nešališkumą ir objektyvumą realioje interesų konfliktų situacijoje.
VI. PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS
13. Privačių interesų deklaravimas VAA asmenims yra savanoriškas.
14. Jei VAA asmuo nusprendė deklaruoti savo privačius interesus, jis tai gali padaryti vienu iš šių būdų:
14.1. užpildydamas patvirtintos formos pranešimo (žr. Priedą) apie turimus interesus deklaraciją ir
pateikdamas ją VAA valdybai;
14.2. elektroninėmis priemonėmis per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau – EDS) užpildęs ir pateikęs
privačių interesų deklaraciją. Interesų deklaracija pildoma ir teikiama atsižvelgiant į Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 patvirtintas Privačių interesų
deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių nuostatas, reglamentuojančias deklaracijos ID001
formos ir jos priedų pildymo, tikslinimo ir pateikimo reikalavimus.
15. Deklaravus privačius interesus VAA asmens pateikti duomenys naudojami interesų konflikto
prevencijai, siekiant nustatyti ir įvertinti, ar nėra tikėtino ar realaus interesų konflikto ir kokia galimo
konflikto įtaka VAA veiklai.
16. Privačių interesų deklaracijos ar pranešimo apie turimus interesus pateikimas ar nepateikimas
nepanaikina VAA asmens pareigos ir atsakomybės užtikrinti, kad nekiltų interesų konfliktas.
17. VAA asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai,
sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra
žinomi arba VAA asmeniui Artimo asmens duomenis draudžiama atskleisti pagal galiojančių teisės
aktų reikalavimus. Taip pat, jeigu artimi asmenys nekelia tikėtino interesų konflikto situacijos (pvz.
nevykdo komercinės veiklos, nedalyvauja juridinių asmenų valdyme arba neturi darbo santykių).
18. Jeigu pasikeičia pateiktoje privačių interesų deklaracijoje ar pranešime apie turimus interesus
pateikti duomenys ar atsiranda naujų duomenų, paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti ar kyla
interesų konfliktas, VAA asmuo patikslina deklaraciją ar pranešimą apie turimus interesus per 30
kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo, atsiradimo ar naujų aplinkybių paaiškėjimo dienos.
VII. NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO ĮGYVENDINIMAS
19. VAA asmuo privalo šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie nusišalinimą nuo
dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie kelia realią interesų konflikto situaciją
arba tikėtiną interesų konflikto situaciją.
20. Pranešime apie nusišalinimą turi būti aiškiai atskleistos aplinkybės, dėl kurių VAA asmuo
nusišalina.
21. VAA asmens pranešimas apie nusišalinimą paviešinamas asmenims, kurie dalyvauja rengiant,
svarstant ar priimant sprendimą, dėl kurio VAA asmuo nusišalino. VAA asmens nusišalinimas raštu
užfiksuojamas atitinkamame dokumente (pvz., el. pašto laiške, protokole ir pan.).
22. Pranešimą apie nusišalinimą VAA asmuo pateikia:
VAA asmuo Nusišalinimo pateikimas
Valdybos narys ar pirmininkas Valdybai, kaip kolegialiam valdymo organui
Darbuotojas ar savanoris Valdybai, kaip kolegialiam valdymo organui
23. Politikos 21 punkte nurodyti asmenys ar organai priima sprendimą, ar priimti VAA asmens
nusišalinimą.
24. VAA asmens nusišalinimas priimamas, jei sprendimą priimantys asmenys ar organai nustato, kad
pranešime apie nusišalinimą VAA asmens nurodyta informacija sudaro realią interesų konflikto
situaciją ar kelia tikėtiną interesų konflikto situacijos grėsmę.
25. Jei sprendimą priimančio asmens ar organo manymu VAA asmens pranešime apie nusišalinimą
nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti arba priėmus VAA
asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą, sprendimą priimantis asmuo arba
organas gali nepriimti VAA asmens nusišalinimo.
26. Kol nėra priimtas sprendimas, ar priimti VAA asmens nusišalinimą, nusišalinimą pareiškęs VAA
asmuo nedalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su šio VAA asmens pranešime
nurodyta informacija.
27. Jei sprendimą priimantis asmuo ar organas priima VAA asmens nusišalinimą, toks asmuo
nedalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, nuo kurių nusišalino. Jei sprendimą priimantis
asmuo ar organas nepriima VAA asmens nusišalinimo, toks asmuo savo nuožiūra dalyvauja arba
nedalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, nuo kurių nusišalino.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Jeigu VAA asmuo nevykdė pareigos pateikti pranešimą apie nusišalinimą arba šį pranešimą
svarsčiusiam asmeniui ar organui priėmus sprendimą patvirtinti VAA asmens nusišalinimą, dalyvavo
rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, nuo kurių nusišalino, jis atsako VAA įstatų nustatyta tvarka.
29. Vertinant VAA asmens elgesio atitiktį šios Politikos nuostatoms nebūtina nustatyti, kad VAA
asmuo, kuris veikė pažeisdamas prievolę vengti interesų konflikto, iš tokių savo veiksmų gavo
konkrečios asmeninės naudos. Užtenka, kad jis nesiėmė Politikoje nustatytų priemonių interesų
konfliktų situacijoms savo veikloje išvengti, t. y. nevykdė pareigos pranešti apie nusišalinimą arba
nusišalinimą patvirtinus dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie sukelia interesų
konfliktą.
30. Už Politikos turinio aktualumą, atitikimą teisės aktų ir kitų vidaus dokumentų nuostatoms bei jo
atnaujinimą laiku atsako Valdybos pirmininkas.
Priedas. Interesų deklaracija.
Deklaruojančio vardas, pavardė
Pildymo data
Darbovietė
Pareigos
Sutuoktinis, sugyventinis, partneris
Sutuoktinio darbovietė
Sutuoktinio pareigos
Ryšiai su juridiniais asmenimis:
Pareigos
Ryšio pradžios data
Ryšio pabaigos data
(jei ryšys nepasibaigęs, pildyti
nereikia)
Juridinio asmens pavadinimas
Kiti duomenys ir aplinkybės, dėl
kurių gali kilti interesų konfliktas
… (kartoti informaciją apie ryšius su
visais juridiniais asmenimis)
Vardas, pavardė, parašas