Duomenys mokėjimo pranešimui

VIDAUS AUDITORIŲ ASOCIACIJOS PRIVATUMO POLITIKA

Užpildydami prašymą tapti Vidaus auditorių asociacijos (toliau – Asociacijos) nariu, Jūs patikite Asociacijai savo asmens duomenis ir suteikiate jai teisę juos tvarkyti šioje Vidaus auditorių asociacijos privatumo politikoje (toliau – Politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
1. Kokius Jūsų duomenis Asociacija tvarko, kaip ir kodėl?
Pagal Jūsų prašyme pateiktus duomenis (vardą, pavardę ir gimimo datą) Asociacija Jus identifikuoja kaip Asociacijos narį. Jūsų prašyme pateikti kontaktiniai duomenys (el. paštas ir telefono numeris) naudojami bendravimo su Jumis, bei informavimo apie Asociacijos ir Tarptautinio vidaus auditorių instituto (toliau – Institutas) veiklą, tikslais. Darbovietės ir miesto pavadinimai yra naudojami statistiniams tikslams.

Pagal Jūsų pateiktus duomenis (vardą, pavardę ir el. pašto adresą) Institutas sukuria Jums unikalų numerį, pagal kurį Jūs būsite identifikuotas kaip Instituto narys ir kuris suteiks Jums galimybę pasinaudoti registruotiems naudotojams Instituto teikiamomis paslaugomis interneto svetainėje https://global.theiia.org .

Svarbu tai, kad Jūsų prašyme pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, Asociacijai gali būti sunku užtikrinti jos paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Asociacija nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.
Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas Asociaciją apie tai informuoti el. paštu info@vaa.lt.
Priimdama Jūsų prašymą tapti Asociacijos nariu, Asociacija laikys, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su Asociacijos Įstatais ir šia Politika.
2. Informacijos teikimas
Jeigu užpildydami prašymą Jūs sutinkate gauti naujienas, Asociacija Jums teiks tik su vidaus auditoriaus profesija susijusią informaciją: kvietimus į Asociacijos narių susirinkimus, organizuojamus mokymus, renginius, apvalaus stalo diskusijas, konferencijas, naujienas aktualiais vidaus auditoriui klausimais, apie Asociacijos valdybos veiklą ir pan. Jūs galite bet kada atsisakyti gauti pranešimus atsiųsdami prašymą į Asociacijos el. paštą info@vaa.lt.
3. Statistika
Statistiniais tikslais Asociacija naudoja tik Jūsų pateiktus duomenis apie miestą ir darbovietę, tačiau ši informacija nėra siejama su kita asmenine informacija. Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

4. Kiek laiko Asociacija tvarko ir saugo Jūsų duomenis?
Prašyme nurodyti Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol esate Asociacijos nariu bei tokį terminą, kokį nustato išorės teisės aktai.
5. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?
Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o Asociacija turi užtikrinti Jums tokią galimybę.
5.1. Teisė susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis
Jūs turite teisę gauti Asociacijos patvirtinimą, ar Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus ir apimtis.
5.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis
Jeigu pasikeitė Jūsų prašyme Asociacijai pateikti duomenys arba Jūs manote, kad Asociacijos tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
5.3. Teisė atšaukti sutikimą
Jūs turite teisę bet kada atsisakyti narystės Asociacijoje, atsisakyti gauti pateikiamą informaciją el. paštu ir kitais komunikacijos būdais.
5.4. Teisė pateikti skundą
Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Asociacija tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į Asociacijos valdybą.
5.5. Teisė ištrinti duomenis
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Asociacija ištrintų Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą el. paštu info@vaa.lt.
5.6. Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Asociacijos teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.
6. Politikos galiojimas ir pakeitimai
Ši Politika įsigalioja nuo 2018 m. birželio 4 d. Politikos atnaujinimai bus skelbiami Asociacijos interneto svetainėje www.vaa.lt.
7. Politikos taikymas
Politika taikoma visiems Asociacijos nariams.